Avís legal

Avís Legal (LSSI)

De conformitat amb allò que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació :

IL·LUSIONS- SERVEIS I DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL/LLEURE I OCI és el nom comercial sota la que desenvolupa una activitat l’ASSOCIACIÓ DE SERVEIS SOCIOCULTURALS IL·LUSIONS, que és la titular del portal web il-lusions.cat, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliat a : Carrer Cervantes,8 17200 Palafrugell (Girona), NIF G17606581, inscrita al Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 3659, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic info@il-lusions.cat

CONCEPTE D’USUARI

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, a la versió publicada per IL·LUSIONS- SERVEIS I DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL/LLEURE I OCI, en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

L’ASSOCIACIÓ DE SERVEIS SOCIOCULTURALS IL·LUSIONS, no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i IL·LUSIONS- SERVEIS I DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL/LLEURE I OCI, no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè al lloc web il-lusions.cat, no es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o a l’accés, o d’intentar fer un ús o mal ús d’un vincle, tant en connectar al Lloc Web il-lusions.cat com en accedir a la informació d’altres webs des del mateix Lloc Web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. ASSOCIACIÓ DE SERVEIS SOCIOCULTURALS IL·LUSIONS pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

També s’adverteix que els continguts d’aquest Lloc Web, tenen la finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació de les nostres activitats, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

L’ASSOCIACIÓ DE SERVEIS SOCIOCULTURALS IL·LUSIONS declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts per Internet, qualsevol que sigui la seva causa.

Així mateix, l’ASSOCIACIÓ DE SERVEIS SOCIOCULTURALS IL·LUSIONS no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de fallada tècnica.

L’ASSOCIACIÓ DE SERVEIS SOCIOCULTURALS IL·LUSIONS no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sens perjudici que, l’ASSOCIACIÓ DE SERVEIS SOCIOCULTURALS IL·LUSIONS realitza els seus millors esforços per evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

1. L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) són propietat de l’ASSOCIACIÓ DE SERVEIS SOCIOCULTURALS IL·LUSIONS, excepte indicació expressa.

2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits a l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de l’ASSOCIACIÓ DE SERVEIS SOCIOCULTURALS IL·LUSIONS i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel•lectual de ASSOCIACIÓ DE SERVEIS SOCIOCULTURALS IL·LUSIONS.

3. Els signes distintius (marques, noms comercials) de l’ASSOCIACIÓ DE SERVEIS SOCIOCULTURALS IL·LUSIONS, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte per autorització expressa i per escrit de lASSOCIACIÓ DE SERVEIS SOCIOCULTURALS IL·LUSIONS.

Política de Privacitat (LOPD)

L’ASSOCIACIÓ DE SERVEIS SOCIOCULTURALS IL·LUSIONS, està especialment sensibilitzada amb la protecció de les dades dels usuaris dels serveis, als quals s’accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat s’informa als usuaris del Lloc Web il-lusions.cat del tractament i usos als quals es sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol•licitada.

L’ASSOCIACIÓ DE SERVEIS SOCIOCULTURALS IL·LUSIONS, considera essencial garantir la protecció de les dades de caràcter personal, per això, amb la finalitat de protegir la seva intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades a la legislació i reglamentació que sigui aplicable en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Així doncs,

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD) i del Reial decret 1720/2007 (RDLOPD) del Reglament de desenvolupament de la LOPD, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un fitxer titularitat de l’ASSOCIACIÓ DE SERVEIS SOCIOCULTURALS IL·LUSIONS, domiciliada a : Carrer Cervantes, 8 17200 Palafrugell (Girona), NIF: G17606581, Inscrita al Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 3659, correu-e: info@il-lusions.cat, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i l’enviament d’informació relacionada amb els serveis i activitats que ofereix l’ASSOCIACIÓ DE SERVEIS SOCIOCULTURALS IL·LUSIONS, sota la marca comercial IL·LUSIONS- SERVEIS I DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL/LLEURE I OCI.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions informatives, per qualsevol mitjà, relatiu als productes i serveis que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@il-lusions.cat indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i, si escau, d’oposició, en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999, presentant o enviant una sol•licitud per escrit, dirigida a :Carrer Cervantes, 8 17200 Palafrugell (Girona) o a través del correu electrònic info@il-lusions.cat i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.